Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de wedstrijdpagina van BelOrta bezoekt. Deelname kan enkel onder persoonlijke naam gedaan worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement.

De wedstrijd is geldig vanaf 28/01/2019 t.e.m. 15/03/2019.

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd

BelOrta, met maatschappelijke zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 120

2860 St-Katelijne-Waver, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0848.973.395 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting via de wedstrijdpagina van BelOrta.

De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting tot aankoop.

Artikel 2 – Prijs

Een kookpot van Demeyere per winnaar. Er zullen in totaal 100 winnaars bekendgemaakt worden over de duur van het hele spel.

Als om bepaalde redenen BelOrta niet in staat is om de prijzen van de wedstrijd te leveren, zal BelOrta in plaats daarvan, vergelijkbare prijzen geven met een vergelijkbare waarde als de oorspronkelijk geplande prijzen.

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars

  • Ga naar de wedstrijdpagina van BelOrta
  • Neem deel aan het PAC MAN spel
  • Verzamel zoveel mogelijk punten
  • Je krijgt drie kansen per deelname
  • Onder de deelnemers worden wekelijks gedurende de duur van het spel winnaars bepaald die het meest aantal punten hebben verzameld in het PAC MAN spel
  • Indien er een ex aequo wordt vastgesteld zal diegene die het snelst het meeste punten haalt als eerste in de ranking komen.

De winnaars worden gecontacteerd via mail. Indien er na 7 werkdagen geen gevolg wordt gegeven aan dit bericht door de winnaars, zullen de prijzen aan de eerstvolgende in lijn worden toegekend.

De prijzen worden afgehaald bij BelOrta site Borgloon, Zellik of Sint-Katelijne Waver. Moment van afhaling binnen kantooruren (08u00 – 16u30), maar evt. bespreekbaar. Gelieve contact op te nemen met marketing@belorta.be of 015 56 52 71 om ons te laten weten waar u de prijs zal ophalen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten.

Er zal slechts 1 prijs worden uitgereikt per persoon (en per lP-adres) voor de gehele duur van het spel.

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig na correcte deelname op de wedstrijdpagina van BelOrta. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten.

Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit reglement. Bij verdenking van fraude door hacking of andere middelen, wordt een deelnemer uitgesloten

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk.

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

Artikel 6 – Overmacht

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding

Door op de wedstrijdpagina van BelOrta deel te nemen, staat de deelnemer toe (opt-in) dat de organisatie:

  • Toegang heeft tot de volgende informatie: Naam en voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, E- mailadres en land
  • Toegang heeft tot zijn lP-adres
  • Hem of haar elektronische berichten zendt.

Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privé- leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ivm de verwerking van persoonsgegevens, informeert BelOrta de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van het bedrijf. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de afhandeling van deze wedstrijd, met het oog op het automatisch beheer van de klanten en om marktonderzoek en marketing acties te verrichten. De persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die contractueel met BelOrta verbonden zijn. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en de verbetering ervan te vragen, door te schrijven naar BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 St-Katelijne-Waver, België. Wie aan de wedstrijd deelneemt, verklaart zich bereid een foto van hem/haar met de prijs aan de organisator te bezorgen.